Shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu apimedico.sk.
 • Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.apipraktik.sk je spoločnosť APIMEDICO s.r.o. so sídlom Mýto pod Ďumbierom 150, 976 44, Slovenská republika; IČO: 52741273; IČ DPH: SK2121124038; zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 37601/S (ďalej ako APIMEDICO s.r.o.) Email: info@apimedico.sk
 1. Prevádzkový čas: Po-Štv 8:00 – 15:30, Pia 8:00 – 13:00
 2. Prevádzka: Mýto pod Ďumbierom 150, 976 44
 3. Príjem objednávok: nonstop
 4. Bankové spojenie: Fio banka a.s., IBAN: SK97 8330 0000 0028 0171 9575, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, uvedenými na stránke apimedico.sk.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. Prípadné poplatky za dopravné a pod., sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickú komunikáciu.

II. OBJEDNÁVKA

 • Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 • Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník dostane automatickú emailovú odpoveď s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky a odberateľ je povinný pred dokončením objednávky sa s nimi oboznámiť.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 • Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že veterinárne prípravky na stránkach apimedico.sk sú schválené na Slovensku a ich dodanie do iných štátov je na zodpovednosť kupujúceho.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 1. Platba na dobierku. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné plus poplatok za dobierku 1 € vrátane DPH. Tovar na dobierku sa posiela iba v rámci Slovenska a Česka.
 2. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na sklade APIMEDICO s.r.o.
 3. Platba kartou alebo na účet na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

IV. DODACIE PODMIENKY

 • Ak je tovar na sklade, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 • Zásielka obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ nebola faktúra priložená v objednávke, kupujúci si môže faktúru kedykoľvek stiahnuť z automaticky vygenerovanej správy, ktorá mu bola zaslaná pri potvrdení objednávky.
 • Spoločnosť APIMEDICO s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
 • Osobný odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode a na adrese skladu: APIMEDICO s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 150, 976 44, Slovenská republika.
 • Veterinárne prípravky predávané firmou Apimedico s.r.o. sú schválené na Slovensku. Dodanie mimo územia Slovenska je na žiadosť a zodpovednosť kupujúceho a riadi sa nariadením EU 2018/302.

V. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

 • Expedícia tovaru v rámci Slovenskej republiky – sadzba prepravného sa odvíja od hmotnosti objednávky vrátane DPH. O výške prepravného je klient informovaný v procese objednávky.
 • Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj iných cenách za tieto služby.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

 • Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.
 • Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 • Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom mailu info@apimedico.sk a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V maile uvedie meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu. Bezodkladne a na vlastné náklady zašle tovar a doklad o zaplatení kúpnej ceny na adresu uvedenú predávajúcim.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 • V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • Tovar, ktorý kupujúci vracia na základe odstúpenia od zmluvy nesmie byť zaslaný dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia balíka vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia s doručovateľom (kuriérom),alebo poškodený balík nepreberie. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom na info@apimedico.sk.
 • Za poškodenie vzniknuté prepravcom neručíme.
 • Zákazník je povinný skontrolovať počet balení a tento počet musí byť totožný s počtom uvedeným na prepravnom liste, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky.
 • Kupujúci si reklamáciu uplatňuje e-mailom na info@apimedico.sk. Reklamácia musí obsahovať meno kupujúceho, číslo faktúry, dátum nákupu, popis zistenej chyby a fotodokumentáciu, ak sa z nej dá posúdiť poškodenie. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zabaliť a poslať na adresu: APIMEDICO s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 150, 976 44, Slovenská republika. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme.
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil, alebo na ktorú bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený,
 2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. ak vada tovaru vznikla skladovaním a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. ak vada tovaru vznikla nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním.
 • V prípade veterinárnych prípravkov je expiračná doba uvedená na obale.
 • V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka sa záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty vyznačenej na obale označenej ako „Minimálna trvanlivosť do:“.
 • Spoločnosť APIMEDICO s.r.o. garantuje, že výrobky zasielané odberateľom majú odo dňa zaslania expiračnú dobu minimálne 3 mesiace. V prípade kratšej expiračnej doby zásielku odošleme až po súhlase zákazníka. V opačnom prípade vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie tovaru, alebo inú kompenzáciu.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru Kupujúcim hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 • V prípade, že sa kupujúci rozhodne balík vrátiť na APIMEDICO s.r.o. (dá sa to do 7 dní od prebratia balíka) bez udania dôvodu, zašle ho na vyššie uvedenú adresu (výrobky nesmú byť otvorené a nijako nesmú byť poškodené). Finančné prostriedky sa vrátia v hodnote vyskladneného a poslaného tovaru po odrátaní poštovného bez ohľadu na to, či poštovné zo strany kupujúceho sa platilo alebo nie.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účel doručenia tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

X. VEĽKOOBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

 • Spoločnosť Apimedico s.r.o. zabezpečuje veľkoobchodnú spoluprácu pre právnické osoby a živnostníkov poskytujúcich predaj včelárskych potrieb, liekov, veterinárnych prípravkov za nasledujúcich podmienok, ktoré :
 • Minimálna hodnota objednávky za veľkoobchodné ceny je 100€!
 • Mesačný obrat na zachovanie veľkoobchodných cien je 300€. Prvé 3 mesiace sa táto suma nemusí dodržať. V prípade, že po troch mesiacoch obraty nebudú nad 300€, Spoločnosť Apimedico s.r.o. má právo preradiť odberateľa do inej cenovej kategórie.
 • Pri nedodržaní dátumu splatnosti uvedenej vo faktúre má spoločnosť Apimedico s.r.o. právo  zvýšiť veľkoobchodné ceny pre odberateľa minimálne o 5% pri nasledujúcej objednávke.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.10.2021 a nahrádzajú všetky predochádzajúce znenia.
has been added to the cart. View Cart